LEGALIZATOR W LABORATORIUM MECHANIKI W PRACOWNI POMIARÓW MASY

DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Kontakt: Dorota Jędrzejewska
 • Telefon: 42 6787069
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Łódź
 • Region: łódzkie
 • Państwo: Polska

Umowa na czas określony (np. projektu)

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy Okręgowy Urząd Miar ul. Narutowicza 75 90-132 Łódź

Ważne do 16 czerwca 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • legalizuje, wzorcuje, ocenia zgodność przyrządów do pomiaru masy według istniejących przepisów i procedur
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń, przewidzianych na stanowisku do spraw obsługi klienta
 • przestrzega postanowienia systemu zarządzania funkcjonującego w Urzędzie
 • konserwuje wyposażenie pomiarowe

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • podstawowa wiedza techniczna w zakresie pomiarów masy oraz zasad działania urządzeń ważących
 • ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów ( doraźnie) o masie przekraczającej 25 kg
 • podstawowa znajomość pracy na komputerze ( środowisko Windows, pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

  • zdolności manualne
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność komunikacji z klientem
  • znajomość ustawy Prawo o miarach
  • posiadanie prawa jazdy kat. B

  Co oferujemy

  • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  Dostępność

  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Co oferujemy naszym pracownikom?
  - stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
  - otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  - dogodną lokalizację w centrum Łodzi z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
  - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  - trzynaste wynagrodzenie,
  - szkolenia oraz możliwość dalszego rozwoju kompetencji zawodowych
  - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
  - możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie .
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  -praca przy komputerze,
  -delegacje służbowe.
  Budynek urzędu i jego wyposażenie (windy, łazienki) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

  Dodatkowe informacje

  Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oświadczenia powinny być podpisane odręcznie i opatrzone datą ich sporządzenia. Oferty kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru.

   

  Twoja aplikacja musi zawierać

  (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie świadectw pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   

  Aplikuj

  do 16 czerwca 2023

  W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121437"

  na adres:

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)
   

  • Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2023
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Przetwarzanie danych osobowych

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

  1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.

  2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar  w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66

  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,  z którym można się skontaktować pod adresem: [email protected];

  4.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

  5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.

  6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.

  7.Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  8.Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.

  9.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

  Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."