DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: SEARCHERS
 • Kontakt: Paweł
 • Telefon: 782 487 815
 • Język obcy: angielski
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Gdańsk
 • Region: pomorskie
 • Państwo: Polska
Biuro Rekrutacji Personelu SEARCHERS, w imieniu naszego Klienta, będącego solidnym pracodawcą rekomenduje pracę na stanowisku:

PRACOWNIK BIURA

(biuro działu serwisu - Gdańsk)

                                                  
Zadania:
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń serwisowych napływających do firmy drogą internetową (w systemie SAP),
 • koordynacja serwisantów (oraz zewnętrznych firm), rozliczanie ich pracy oraz kosztów,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji,
 • umawianie i monitorowanie terminów realizacji przeglądów i napraw,
 • współudział przy zamawianiu części.
Oczekiwania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie w pracy biurowej i/lub w kontakcie z klientem,
 • umiejętność sprawnego prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • dobra organizacja pracy w ramach standardów,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem Ms Office,
 • mile widziana obycie w obsłudze programów ERP.
Oferujemy:
 • o umowę o pracę,
 • podstawowe wynagrodzenie + premie i nagrody,
 • samodzielność i swobodę w organizacji czasu pracy,
 • komfortowe narzędzia pracy,
 • możliwość dofinansowania studiów i kursów zawodowych,
 • pakiet ubezpieczeń: grupowego oraz medycznego Medicover, karty Multisport,
 • rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych,
 • pracowniczy program emerytalny
 • pracę w Gdańsku lub Pszczółkach (do wyboru).
Zapraszamy:
 • do przesyłania CV na adres e-mail [email protected] w tytule wiadomości koniecznie wpisując nr ref PBS/07/22
                                                                                                                           
W treści CV koniecznie należy dopisać;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV) w procesie rekrutacyjnym nr PBS/07/22 prowadzonym przez  SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk, w tym na udostępnienie w/w danych potencjalnemu pracodawcy.

Skontaktujemy się z  wybranymi Kandydatami. Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 27979

...
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej: Rozporządzenie lub RODO informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEARCHERS z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk
b) drogą e-mailową: [email protected]
c) telefonicznie: +48 782 487 815
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, udostępniania Pani/Pana danych potencjalnym pracodawcom, udziału w przyszłych procesach rekrutacji (o ile Pani/Pan wyraziła/ł na to zgodę) oraz udzielania Pani/Panu pomocy w znalezieniu pracy, w tym poprzez prezentowanie Pani/Panu odpowiednich ofert pracy.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych osobowych określonych w treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
b) podejmowanie działań przed zawarciem umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w zakresie danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Administrator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to mu potrzebne do oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) zgoda wyrażona przez Panią/Pana w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza katalog danych osobowych określony przepisem prawa, o którym mowa w pkt a powyżej - odnośnie Pani/Pana udziału w aktualnym procesie rekrutacji, jak i przyszłych, prowadzonych przez Administratora procesach rekrutacji, a także odnośnie przekazania Pani/Pana danych osobowych określonemu podmiotowi (potencjalnemu pracodawcy) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona - art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady:
a) w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym - do czasu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody w tym zakresie lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody;
b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności, tj. potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Pani/Pana wykształceniu i doświadczeniu, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę pracę, podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z treści przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w szerszym zakresie ma natomiast charakter dobrowolny i odbywa się za Pani/Pana zgodą. W przypadku natomiast aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia przedmiotowej umowy, tj. wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"