PRACOWNIK W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA KOMISJI BIOETYCZNEJ UJ

DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Kraków
 • Region: małopolskie
 • Państwo: Polska

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów – w Zespole ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
 • znajomość Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. 2004 nr 53, poz. 533 z późn. zm.),

 

 Dodatkowo od kandydata oczekujemy: 

 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz programów pakietu Office
 • wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • podzielności uwagi oraz umiejętności wykonywania wielu zadań w tym samym czasie
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem 
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • solidności i uczciwości w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • zdolności komunikacyjnych
 • umiejętności pracy zespołowej

 

Warunki zatrudnienia:  wymiar czasu pracy - pełny etat, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku z możliwością przedłużenia

 

Do obowiązków pracownika będzie w szczególności należało: 

 • Wsparcie pracy obsługi Komisji Bioetycznej oraz jej posiedzeń
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji związanej z wydawaniem opinii, przypomnień, sprawozdawczości
 • Pomoc w organizacji pracy biura, bieżące prace administracyjne
 • Dbanie o sprawny przepływ informacji w zakresie dokumentacji składanych wniosków
 •  Nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i dokumentacji wewnętrznej oraz pomoc w archiwizacji dokumentacji    


Wymagane dokumenty: 

 • CV wraz z listem motywacyjnym 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia 
 •  inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV      

List motywacyjny i CV powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 31 lipca 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy zatrudnienia w Zespole ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ :

 • osobiście w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
  ul. Podwale 3, II p./sekretariat
 • mailem na adres [email protected]

O  terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożonych dokumentów Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.

 

 

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"