DANE OFERTY

 • Typ ofertyPraca stała
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Kontakt: Dorota Jędrzejewska
 • Telefon: 42 6787069
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Łódź
 • Region: łódzkie
 • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Sprzątaczka

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: SPRZĄTACZKA

w komórce organizacyjnej:  Wydział Obsługi- Referat Administracyjno - Gospodarczy

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:  

Okręgowy Urząd Miar , ul. Narutowicza 75  90-132 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Poranne otwieranie drzwi wejściowych z rozbrojeniem alarmu
 • Sprawdzanie budynku po wyjściu pracowników (toalety, korytarze), gaszenie świateł, uzbrajanie alarmu oraz zamykanie drzwi wejściowych na klucz
 • Zamiatanie, mycie podłóg – korytarze, pomieszczenia biurowe i laboratoria
 • Odkurzanie odkurzaczem podłóg w pomieszczeniach  biurowych – wykładziny dywanowe
 • Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – ustępów z umywalkami
 • Zamiatanie oraz mycie schodów i półpięter, a także poręczy na klatkach schodowych
 • Ścieranie kurzu z mebli biurowych, laboratoryjnych, sprzętów biurowych, parapetów
 • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury
 • Stałe doglądanie i uzupełnianie barków środków sanitarno-higienicznych w toaletach
 • Mycie okien w pomieszczeniach wskazanych przez przełożonego

 

 • Usuwanie zgromadzonych odpadków do zbiorczych pojemników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i ę z b e d n e

 • Wykształcenie co najmniej zawodowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki
 • Punktualność
 • Rzetelność oraz dokładność
 • Umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy

d o d a t k o w e

 • Posiadanie rocznego doświadczenia w pracy ma podobnym stanowisku
 • Poczucie estetyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów  29.09.2023 r.  

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar Narutowicza 75,  90-130  Łódź        Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar              w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,  z którym można się skontaktować pod adresem: [email protected];
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody           w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.
 6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.
 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru- istnieje możliwość odbioru dokumentów osobiście w RKP (pok.104). Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja na stanowisko Sprzątaczka” (dokumenty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane).

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."