DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło"
  • Kontakt: Spółdzielnia Mieszkaniowa Koło
  • Telefon: 228364001
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Powyżej 4 lat

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Warszawa
  • Region: mazowieckie
  • Państwo: Polska
Zobacz wszystkie oferty dla stanowiska:
Prezes Zarządu

Oferty na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu prosimy przesyłać do dnia 24.06.2024 r.


Ogłoszenie na stanowisko Prezesa-/ki Zarządu Spółdzielni 

Zakres obowiązków:

Odpowiedzialność za kierowanie całokształtem działalności wewnętrznej oraz zewnętrznej Spółdzielni, tzn.: 

• organizacja procesu rozwoju spółdzielni pod kątem realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych, nowych przepisów prawnych (zaostrzone przepisy dot. klasy energetycznej budynków) i możliwość zewnętrznego dofinansowania.

• optymalizacja kosztów i maksymalizacja zysków

• organizacja i koordynacja pracy Zarządu, 

• nadzór i kontrola bezpośrednio mu podporządkowanych stanowisk, 

• reprezentowanie interesów Spółdzielni,

• podejmowanie decyzji niezbędnych dla właściwej działalności Spółdzielni,

• nadzór nad sporządzaniem przez dział księgowości - rzetelnych planów finansowo-gospodarczych oraz zapewnienie skutecznej kontroli nad ich realizacją po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji gospodarczej i finansowej Spółdzielni oraz podejmowanie działań zmierzających do jej stałej poprawy, 

• organizacja procesu zarządzania Spółdzielnią poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających efektywność jej działania - głównie w aspekcie należytej obsługi jej członków i zabezpieczenia ich interesów, 

• wydawanie wewnętrznych zarządzeń regulujących system działalności Spółdzielni, 

• załatwianie spraw zgłoszonych w trybie skarg i wniosków poprzez członków i pracowników Spółdzielni, 

• organizowanie posiedzeń Zarządu Spółdzielni,

• dbałość o terminową realizację uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej i Zarządu,

• dokonywanie prawidłowego doboru kadr i kształtowanie polityki płacowej w ramach środków finansowych przewidywanych w planach finansowo-gospodarczych uchwalonych przez Radę Nadzorczą. 

Nasze wymagania

1. wykształcenie wyższe - dobrze widziane wykształcenie o kierunku technicznym (preferowane techniczno-budowlane), prawniczym, finansowym, administracyjnym lub w zakresie zarządzania,

2. min. 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych na poziomie Zarządu (w podmiotach około 15 mln przychodu, będzie dodatkowym atutem),

3. dobrze widziana znajomość specyfiki prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

4. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

5. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,

6. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych

7. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki i finansów podmiotów gospodarczych 

8. min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (atutem będzie zarządzanie zespołem min. 30 osób)

9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

10. niekaralność za przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i gospodarcze

11. posiadanie szkoleń uzupełniających i uprawnień (preferowane uprawnienia lub kursy w zakresie zarządu nieruchomościami),

12. mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania na rozbudowę i modernizację zasobów Spółdzielni.

13. Pełna dyspozycyjność

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień Zarządcy Nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacją,

2. list motywacyjny,

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia i uprawnienia,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym min. 5 letni na stanowiskach kierowniczych,

6. pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni

7. pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni;

8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowiskach kierowniczych,

9. zaświadczenie o niekaralności.

  

Ogłoszenie na stanowisko Wiceprezesa/-ki Członka Zarządu Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni 

Zakres obowiązków:

jako członek zarządu jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z działalnością Spółdzielni w zakresie podległych jej zasobów. Kompetencje rozumiane jako zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

• doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych

• odpowiedzialny za przestrzeganie zasad i zapisów Statutu oraz obowiązujących w Spółdzielni regulaminów i porządków pracy,

• organizowanie, koordynacja i nadzór pracy w podległych komórkach organizacyjnych,

• przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach organów statutowych Spółdzielni, w tym Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i jej komisjach problemowych,

• analizowanie wyników ekonomiczno-finansowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

• koordynowanie i analizowanie prowadzonej przez administrację gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

• współdziałanie przy opracowywaniu projektów planów gospodarczo-finansowych,

• nadzorowanie opracowania projektu planu remontów oraz kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,

• analizowanie projektów umów z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni,

• nadzorowanie przewidzianych prawem przeglądów budynków i instalacji,

• załatwianie spraw interwencyjnych i skarg mieszkańców,

• dokonywanie okresowych kontroli stanów zasobów oraz pracy administracji,

• kontrolowanie prawidłowości i zasadności otrzymywanych przez spółdzielnię faktur związanych z eksploatacją zasobów,

• podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych, klęsk żywiołowych itp.,

• wykonywanie innych doraźnych czynności na polecenie Prezesa Zarządu.

Nasze wymagania

1. wykształcenie wyższe - dobrze widziane wykształcenie o kierunku technicznym (preferowane techniczno-budowlane), prawniczym, finansowym, administracyjnym

2. min. 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (w organizacji na poziomie ponad 15 mln przychodów, będzie dodatkowym atutem) ,

3. doświadczenie min 5 lat w realizacji procesów inwestycji budowlanych 

4. dobrze widziana znajomość specyfiki prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

5. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

6. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,

7. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych

8. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki i finansów podmiotów gospodarczych 

9. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, (atutem będzie doświadczenie z zarządzaniu min 30 osobowym zespołem),

10. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

11. niekaralność za przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i gospodarcze,

12. posiadanie szkoleń uzupełniających i uprawnień (preferowane uprawnienia lub kursy w zakresie zarządu nieruchomościami),

13. mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania na rozbudowę i modernizację zasobów Spółdzielni.

14. Pełna dyspozycyjność

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień Zarządcy Nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacją,

2. list motywacyjny,

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia i uprawnienia,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym min. 5 letni na stanowiskach kierowniczych,

6. pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni

7. pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni;

8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowiskach kierowniczych,

9. zaświadczenie o niekaralności.

Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

o następującej treści: 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Koło”.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO”

z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 17 informuje, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 17

• Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym osoba której dane są przetwarzane będzie się mogła kontaktować:

 listownie na adres: 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 17

 poprzez adres e-mail: [email protected], tel. 22 836 40 01

• Pani/Pana dane osobowe (dane do kontaktu) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji związanych z zawarciem/kontynuacją umowy o pracę, oraz realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, 

a w przypadku wyrażenia zgody także w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Koło” z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 17 w oparciu o art. 6 ust. 1 RODO. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności: Ustawy

z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym pracownikom SM „Koło” w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy, podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub w zakresie realizacji umów na dodatkowe świadczenia dla pracowników.     

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Koło” z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 17

• Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie podanych danych osobowych

• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji a także przez okres stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

• Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

lub profilowaniu. 

• Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe. W przypadku ich nie podania, 

nie będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji i nawiązanie stosunku pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 17

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."