ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO NR REF. OGŁOSZENIA WZL.110.8.2024/WAD

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Polski Komitet Normalizacyjny
  • Kontakt: Agnieszka Wypustek
  • Telefon: 22 5567659
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Powyżej 4 lat

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Warszawa
  • Region: mazowieckie
  • Państwo: Polska

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

nr referencyjny: WZL.110.8.2024/WAD

 

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa poszukuje kandydatów do pracy.
Liczba osób: 1, wymiar etatu: 1, umowa na okres próbny

Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, pracy w krajowej jednostce z długoletnią tradycją, otwartej na współpracę międzynarodową, odpowiedzialnej za organizację działalności normalizacyjnej, to zgłoś się do nas. Dołącz jako Zastępca Dyrektora Wydziału Administracyjnego

 Twoje zadania:

1.      nadzór nad utrzymaniem sprawności infrastruktury technicznej i zaopatrzenia w media w budynku przy
ul. Świętokrzyskiej 14B w Warszawie oraz współdziałanie przy utrzymaniu infrastruktury zajmowanej przez placówki zamiejscowe,

2.      nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników, udział w doborze kadr pracowniczych, dokonywanie ocen pracy pracowników,

3.      sporządzanie rocznych planów remontów oraz harmonogramów serwisu i konserwacji związanych
z infrastrukturą i  opracowywane danych do planów rzeczowo-finansowych w tym w zakresie,

4.      przygotowanie dokumentów i projektów umów lub udzielenia zleceń, w zakresie określonym w pkt 1,
w zgodności z przepisami wewnętrznymi PKN i przepisami ogólnymi w szczególności z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz monitorowanie ich  realizacji,

5.      współpraca z komórką d/s BHP oraz PON w zakresie związanym z ochroną budynku w tym — funkcjonowanie systemu alarmu ppoż., alarmów antywłamaniowych, i inne przedsięwzięcia mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę budynku,

6.      nadzór i współpraca z firmą ochroniarską i kontrola efektywności pracy firmy sprzątającej w PKN,

7.      bieżące prowadzenie książki obiektu,

8.      organizowanie i nadzorowanie transportu samochodowego i prowadzenie gospodarki samochodami PKN - eksploatacja, przeglądy, ubezpieczenia,

9.      realizacja zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych dotyczących WAD zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

10.    sprawdzanie zgodności i zasadności wystawianych faktur oraz monitorowanie kosztów rozliczeń
z dostawcami i najemcami w zakresie działania,

11.    udział w opracowywaniu projektów planów wydatków budżetowych WAD,

12.    inicjowanie i wskazywanie sposobów realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji wynikających z zakresu czynności WAD, w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa PKN i dyrektora WAD,

13.    inne prace zlecane przez dyrektora WAD w ramach działania wydziału

 Dlaczego warto?

·  dołączysz do firmy z tradycjami i nowoczesną kulturą organizacji

·  nie znudzisz się - praca jest różnorodna

·  zdobędziesz i rozwiniesz nowe umiejętności - zapewniamy wsparcie i swobodę w zwiększaniu Twoich kompetencji poprzez szkolenia

·  samodzielnie zorganizujesz swoją pracę

 Możemy Ci zaoferować:

·  stabilną pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy

·  możliwość świadczenia pracy zdalnej

·  wynagrodzenie zawsze na czas, benefity płacowe: trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe

·  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zapomogi finansowe

·  dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·  możliwość doskonalenia języka angielskiego w godzinach pracy

·  podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach i szkoleniach

·  miejsce pracy w dobrej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej)

·  możliwość podjęcia pracy od zaraz

 Oczekujemy:

·  wykształcenia wyższego  

·  co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w dziale administracji w zakresie administrowania budynkiem, zamówień publicznych, spraw technicznych, gospodarki materiałowej, doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników

·  znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

·  bezpośredniej realizacji zadań zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, przetwarzania danych osobowych

·  umiejętności korzystania z programów MS Office (Word, Excel, Power Point)

·  dobrej organizacji pracy, umiejętności podejmowania decyzji, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności

·  kursów i szkoleń z zamówień publicznych

·  posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych, nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Mile widziane:

·  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na równorzędnym stanowisku

·  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·  umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

 Złóż wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn)

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.04.2024 r.(decyduje data wpływu oferty do PKN):

1. w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata do pracy oraz numerem referencyjnym ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Polski Komitet Normalizacyjny,
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14  w Warszawie, I piętro, pok. nr 109.

 2. w formie elektronicznej, opatrzone własnoręcznym podpisem, przesyłając na adres e-mail: [email protected]

 

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Prezes PKN ma prawo wstrzymać lub unieważnić nabór na każdym jego etapie. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w PKN, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Do tego czasu kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty.

 Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy w celu zawarcia umowy o pracę oraz zgody udzielonej przez kandydata na przetwarzanie danych niewymaganych w ogłoszeniu o pracę. Kandydat ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę w taki sam sposób, w jaki została udzielona. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W sprawach spornych kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661, e-mail: [email protected]

 

 

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."